POSLANIE

Naším poslaním je trvalé zvyšovanie úrovne uspokojovania súčasných aj budúcich potrieb našich zákazníkov a zamestnancov pri zachovaní princípu partnerstva a obojstrannej prospešnosti. Cieľom spoločnosti je stať sa dominantou na trhu. Tento cieľ chceme dosiahnuť neustálym zlepšovaním procesov a činností vykonávaných našou spoločnosťou. Pre podporu procesu zlepšovania vytvárame prostredie podporujúce zmeny. Zmenu chápeme ako jedinú istotu prítomnosti aj budúcnosti.